case study management skills essay marbury v madison